DCG Update Statement (23-12-2022)

DCG Update Statement (23-12-2022)

Bitvavo
Bitvavo

Please find the Dutch version below.

[English] Bitvavo can report positive progress regarding the situation at Digital Currency Group. DCG is currently experiencing liquidity problems. Previously we already reported that DCG has indicated that all outstanding balances will be repaid in due course.

Customer deposits guaranteed
The current situation at DCG has no impact on Bitvavo customers, its platform, and its services. Bitvavo has assumed the risks for its customers by covering the outstanding amount with its funds. Bitvavo will continue to provide the services our customers expect from us and all customer assets are available and can be withdrawn at any time.

Bitvavo has sufficient reserves
Bitvavo is financially healthy, with no long-term debt. Considerable profits have been generated in recent years; EUR 173 million in 2021 and approximately EUR 250 million in total to date. The company has built up substantial reserves to realize its international growth ambitions. But this capital can also be used to protect our customers against the consequences of problems that arise outside Bitvavo. Next to these reserves, the company has access to external credit facilities since 2021.

Our healthy financial position is also reflected in Bitvavo’s annual accounts. Our auditor has issued an unqualified opinion on 16 December 2022, taking into account the current situation. The annual accounts will be filed and will be available before the end of the year.

DCG will refund outstanding balances
DCG has been working proactively with the creditors and their advisors who presented a plan to facilitate reimbursements this week. A positive aspect of this is that the solution direction is suitable for all parties involved. The financial information DCG has shared with us shows that the group has sufficient resources to meet its outstanding obligations, including those to Bitvavo.

Questions?
We put our customers first. These are not merely words, but are illustrated by our actions. Our strong, independent financial position enables us to act in this way.

We will continue to actively inform our customers about future developments. If you have any questions, please contact support@bitvavo.com or check out our FAQ.

  • Customers - support@bitvavo.com
  • Corporate customers - corporate@bitvavo.com
  • Press - press@bitvavo.com

[Dutch] Bitvavo kan in deze update positieve voortgang melden met betrekking tot de situatie bij Digital Currency Group. DCG ondervindt momenteel liquiditeitsproblemen. Eerder meldden wij al dat DCG heeft aangegeven dat alle tegoeden op termijn worden terugbetaald.

Klantentegoeden gegarandeerd
De huidige situatie bij DCG heeft geen impact op Bitvavo klanten, haar platform en haar dienstverlening. Bitvavo staat garant voor het uitstaande bedrag en neemt daarmee het risico van haar klanten over. Bitvavo blijft de diensten aanbieden die onze klanten van ons verwachten en alle klanten kunnen op elk moment al hun tegoeden opnemen.

Bitvavo heeft voldoende reserves
Bitvavo is financieel gezond, zonder langlopende leningen. In de afgelopen jaren zijn aanzienlijke winsten behaald; EUR 173 miljoen in 2021 en circa EUR 250 miljoen in totaal tot op heden. Het bedrijf heeft zo aanzienlijke reserves opgebouwd, onder meer om de internationale groeiambities te verwezenlijken. Maar dit kapitaal kan ook aangesproken worden om onze klanten te beschermen tegen de gevolgen van problemen die buiten Bitvavo ontstaan. Naast de eigen reserves beschikt Bitvavo sinds 2021 over externe kredietfaciliteiten.

Onze gezonde financiële positie blijkt ook uit de jaarrekening. Deze is op 16 december 2022, rekening houdend met de huidige situatie, van een goedkeurende verklaring voorzien door de accountant. De jaarrekening is voor het einde van het jaar opvraagbaar.

DCG zal tegoeden terugbetalen
DCG werkt proactief samen met de crediteuren en hun adviseurs, welke een plan om de terugbetalingen te realiseren deze week hebben gepresenteerd. Positief daaraan is dat de oplossingsrichting voor alle betrokkenen geschikt is. Uit de financiële informatie die DCG met ons gedeeld heeft, blijkt dat de groep voldoende middelen bezit om aan haar uitstaande verplichtingen te kunnen voldoen, inclusief die aan Bitvavo.

Vragen?
Wij stellen wij onze klant voorop. Dit zeggen we niet alleen, maar doen we ook daadwerkelijk. Onze sterke, onafhankelijke financiële positie stelt ons in staat om op deze manier te handelen.

We zullen onze klanten actief blijven informeren over de ontwikkelingen. Neem voor vragen contact op met support@bitvavo.com of kijk bij de veelgestelde vragen.

  • Klanten - support@bitvavo.com
  • Zakelijke klanten - corporate@bitvavo.com
  • Pers - press@bitvavo.com