Reactie Bitvavo FD publicatie 23 december 2022

Reactie Bitvavo FD publicatie 23 december 2022

Bitvavo
Bitvavo

Please find the English version below.

Het Financieele Dagblad heeft een artikel gepubliceerd over Bitvavo en de situatie bij DCG. Helaas geeft dit artikel een onvolledige voorstelling van zaken, zoals we hieronder zullen toelichten.

Wat ons betreft heeft de onvolledige voorstelling van zaken betrekking op twee zaken:

  1. FD gaat er vanuit dat het totale bedrag niet terug wordt betaald. Dit is onjuist. Het gaat in tegen alle informatie uit de gesprekken die wij voeren met andere schuldeisers en hun adviseurs met DCG. Wij en de andere schuldeisers gaan er vanuit dat we het volledige bedrag terugkrijgen in de aankomende tijd. Zie link.
  2. FD stelt dat in het onwaarschijnlijke geval dat we het bedrag niet terugkrijgen, er een gat is van EUR 180 mln. Dit is incorrect en een onvolledige weergave van de feiten. We hebben meer dan voldoende financiële middelen. Dit ziet er als volgt uit:

Het is dus niet zo dat de aandeelhouders moeten bijspringen, maar bereid zijn dat te doen om zekerheid aan onze klanten te geven. Bitvavo staat voor haar klanten. Dit was zo en dat blijft zo.

De middelen zijn aanwezig om klantenvorderingen te voldoen in tegenstelling tot wat FD onterecht beweert. Bovenstaande informatie hebben we gedeeld met het FD. We betreuren het dat het FD gekozen heeft voor een onvolledig en eenzijdige voorstelling van zaken. Temeer daar het FD zelf schrijft dat Bitvavo solvabel en stabiel is, hetgeen in het artikel wordt bevestigd door onze accountant Grant Thornton.

Noot (*) het eigen vermogen eind 2021 van EUR 33 mln bestaat uit cumulatieve winsten van EUR 184 mln (in 2021 EUR 173 mln en voorgaande jaren EUR 11 mln) verminderd met betaalde belastingen (EUR 37 mln) en uitgekeerd dividenden (EUR 114 mln)

Noot (**) Initiële commitment van EUR 100 mln; aanvullende commitment van EUR 25 mln

[English]

The Dutch newspaper "Het Financieele Dagblad" ("FD") published an article on Bitvavo and the situation at DCG. Unfortunately, this article gives an incomplete representation of the situation, as we will explain below.

As far as we are concerned, this incompleteness relates to two matters:

  1. FD assumes that the total amount will not be refunded. This is incorrect and not in line with the information we have taken from our conversations with other creditors and their advisers with DCG. Bitvavo and the other creditors assume we will get back the full amount in due course. More information here.
  2. FD states that in the unlikely event of not getting the amount back, there is a gap of EUR 180 mln. This is incorrect and an incomplete representation of the facts. We have more than adequate financial resources as stated below:

There is no direct need for the shareholders to step in. However they are willing to do so in order to protect Bitvavo’s customers. Bitvavo has always and will continue to put its client interest first.

The funds are in place to meet customer claims contrary to what FD states. We have shared the above information with the FD. We regret that the FD is giving an incomplete and one-sided representation of facts. Especially since the FD itself writes in the article that Bitvavo is solvent and stable as confirmed in the article by our auditor Grant Thornton.

Note (*) The shareholders' equity at the end of 2021 of EUR 33 million consists of cumulative profits of EUR 184 million (in 2021 EUR 173 million and prior years EUR 11 million) minus  taxes paid (EUR 37 million) and dividends pay-out to shareholders (EUR 114 million).

Note (**) Initial commitment of EUR 100 million; additional commitment of EUR 25 million.