DCG Update Statement (27-01-2023)

DCG Update Statement (27-01-2023)

Bitvavo
Bitvavo

Please find the English version below.

[Dutch] Zoals eerder gemeld is Bitvavo samen met andere schuldeisers en adviseurs actief in gesprek met DCG om het openstaande bedrag terug te krijgen.

De onderhandelingspartijen zijn de afgelopen week dichterbij een oplossing gekomen en zijn daar positief over, zoals ook blijkt uit onder meer de openbare uitspraken van vertegenwoordigers van betrokken partijen. Partijen hebben hierbij aangegeven voor een kortstondige Chapter 11 procedure te gaan waarna direct tot uitvoering kan worden overgegaan.

Verbeterd voorstel
Inmiddels ligt er een nieuw en verbeterd voorstel waar Bitvavo zich in grote lijnen in kan vinden. Dit voorstel is een verbetering ten opzichte van het eerdere voorstel dat sinds 9 januari op tafel ligt. Het voorstel betekent concreet dat wij binnen een acceptabele termijn het gros van onze uitstaande tegoeden  terugkrijgen.

Uit de als onderdeel van de Chapter 11 openbaar gemaakte informatie, waaronder de “First Day Hearing Presentatie”, blijken de financiële middelen beschikbaar voor terugbetaling waaronder ook de kortlopende lening en “promissory note” van DCG aan Genesis.

Door de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen kunnen wij verder geen inhoudelijke mededelingen doen, anders dan wat wij eerder hebben gemeld over het ontvangen voorstel voor het terugbetalen van ±70% van het uitstaande bedrag en dat de discussie draait om de resterende 30 procent, welke afkomstig is van DCG. Ook over terugbetaling van dat restant vormen zich nu voor ons acceptabele voorstellen.

Speculaties traditionele media
Dat wij gebonden zijn aan vertrouwelijkheid maakt ons helaas kwetsbaar voor speculaties in traditionele media. Wij kunnen speculaties bovendien niet tegenspreken omdat dat onze positie in de onderhandelingen zou kunnen schaden. Feit is dat de onderhandelingen in een eindfase zitten; welke plaatsvinden onder procedureel toezicht van een onafhankelijke rechter; we daar goede vorderingen gemaakt hebben en er een voorstel ligt waar Bitvavo gezien de omstandigheden content mee is.

Wij blijven onze klanten en andere stakeholders op de hoogte houden via deze blogposts.

Zekerheid voor klanten
Zoals eerder aangegeven heeft de huidige situatie met betrekking tot DCG geen impact op de klanten van Bitvavo, haar platform en haar dienstverlening. Bitvavo staat garant voor het uitstaande bedrag, heeft zoals eerder aangegeven de financiële middelen om dat te doen, en heeft daarmee het risico van haar klanten overgenomen.

Vragen?
Wij stellen onze klant voorop. Dit zeggen we niet alleen, maar doen we ook daadwerkelijk. Onze sterke, onafhankelijke financiële positie stelt ons in staat om op deze manier te handelen.

We zullen onze klanten actief blijven informeren over de ontwikkelingen. Neem voor vragen contact op met support@bitvavo.com of kijk bij de veelgestelde vragen.


[English] As previously reported, Bitvavo along with other creditors and advisors, is actively in talks with DCG to recover the outstanding amount as soon as possible.

The negotiating parties have moved closer to a solution in the past week and are positive about it, as evidenced by among others, the public statements by representatives of parties concerned. In doing so, the parties have indicated that they will go for a short-lived Chapter 11 procedure after which immediate execution can take place.

Improved proposal
There is now a new and improved proposal with which Bitvavo is broadly in agreement. This proposal is an improvement upon the previous proposal which has been on the table since January 9th. Specifically, the proposal means that we will retrieve the bulk of our outstanding amounts within an acceptable timeframe to Bitvavo.

The information disclosed as part of the Chapter 11 procedure, including the "First Day Hearing Presentation", shows the financial resources available for repayment including the short-term loan and "promissory note" from DCG to Genesis.  

Due to the confidentiality of the negotiations, we cannot share any further information, beyond that which we have earlier communicated about the proposal received to repay ±70% of the outstanding amount and that the discussion revolves around the residual 30%, which originates from DCG. Regarding the repayment of that remainder, we are closing in on an acceptable proposal to Bitvavo.

Speculations in traditional media
Being bound by confidentiality, unfortunately, makes us vulnerable to speculations in traditional media. We cannot contradict these speculations without potential damage to our position in the negotiations. The fact is that the negotiations are in their final stages: taking place under the procedural supervision of an independent court; good progress is being made; and that we are closing in on an acceptable proposal to Bitvavo given the circumstances.

We will continue to keep our customers and other stakeholders informed through these blog posts.

Certainty for customers
As previously stated, the current situation regarding DCG has no impact on Bitvavo's customers, its platform and its services. Bitvavo guarantees the outstanding amount, has the financial resources to do so, and, as previously indicated, has as such assumed the risk of its customers.

Questions?
We put our customers first. These are not merely words, but are backed by our actions. Our strong, independent financial position enables us to handle the situation in this way.

We will continue to actively inform our customers about future developments. If you have any questions, please contact support@bitvavo.com or check out our FAQ.