DCG Update Statement (20-01-2023)

DCG Update Statement (20-01-2023)

Bitvavo
Bitvavo

Please find the English version below.

[Dutch] Zoals eerder gemeld is Bitvavo samen met andere schuldeisers en adviseurs actief in gesprek met DCG om het openstaande bedrag terug te krijgen.

Afgelopen nacht heeft Genesis Chapter 11 ingediend. Dit is een belangrijke stap in het proces om het openstaande bedrag terug te krijgen.

In aanvulling op onze blogpost van gisteren zullen we uitleggen wat de huidige situatie voor Bitvavo betekent.

Afwikkeling onder toezicht
Positief aan deze Chapter 11 situatie, is dat de afwikkeling, welke toeziet op de herstructurering van Genesis en de terugbetaling aan schuldeisers,  plaatsvindt onder bescherming en toezicht van een onafhankelijke derde. Deze wordt aangesteld door een rechter. Dit brengt het proces van onderhandelingen in rustiger vaarwater.

Zoals gisteren in onze blog uitgelegd, zou er bij een pre-negotiated Chapter 11 een herstructurering in gang worden gezet waarbij er vooraf overeenstemming is bereikt over de terugbetalingsregeling tussen DCG, Genesis en een ruime meerderheid van de schuldeisers. Afgelopen nacht zijn er verdere gesprekken geweest welke helaas nog niet tot een algehele overeenstemming hebben geleid welke voor alle betrokkenen werkt. In de aankomende periode blijven we in gesprek en in onderhandeling. Een overeenkomst kan ook tijdens een Chapter 11 procedure gesloten worden.

Transparant proces
Zoals gemeld, houdt een onafhankelijke derde, toezicht op het proces. Daarbij zal het proces geheel transparant plaatsvinden. Onderdeel hiervan is het bieden van inzicht in de bezittingen en schulden van Genesis, en de relatie met DCG. Daarmee wordt ook duidelijk dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om de schuldeisers terug te betalen.

Zekerheid voor klanten
Zoals eerder aangegeven heeft de huidige situatie met betrekking tot DCG geen impact op de klanten van Bitvavo, haar platform en haar dienstverlening. Bitvavo staat garant voor het uitstaande bedrag en heeft daarmee het risico van haar klanten overgenomen.

Vragen?
Wij stellen onze klant voorop. Dit zeggen we niet alleen, maar doen we ook daadwerkelijk. Onze sterke, onafhankelijke financiële positie stelt ons in staat om op deze manier te handelen.

We zullen onze klanten actief blijven informeren over de ontwikkelingen. Neem voor vragen contact op met support@bitvavo.com of kijk bij de veelgestelde vragen.


[English] As previously reported, Bitvavo, along with other creditors and advisors, is actively engaged in conversations with DCG to recover the outstanding amount as soon as possible.

Last night, Genesis filed Chapter 11. This is an important step in the ongoing process of recovering the outstanding amount.

In addition to our blog post from yesterday, we will explain what the current situation means for Bitvavo.

Resolution under supervision
The positive aspect of this Chapter 11 filing is that the restructuring of Genesis and the repayment of creditors will take place under the protection and supervision of an independent third party,  who will be appointed by the bankruptcy court. This brings the process of negotiations to calmer waters.

As explained in our blog yesterday, a pre-negotiated Chapter 11 would involve the initiation of a restructuring where there is prior agreement on repayment arrangements between DCG, Genesis and a large majority of creditors. Last night there were further talks which unfortunately have not yet led to an overall agreement that works for all parties concerned. In the upcoming period we will continue to discuss and negotiate further. An agreement can also be reached during Chapter 11 proceedings.

Transparent process
As mentioned, an independent third party will supervise the process and will be completely transparent. Part of the process is providing insight into the assets and liabilities of Genesis, and Genesis's relationship with DCG. This will bring clarity that sufficient funds are available to repay creditors.

Certainty for customers
As stated before, the current situation regarding DCG does not impact Bitvavo's customers, its platform and its services. Bitvavo has guaranteed the outstanding amount and thus assumed the risk on behalf of its customers.

Questions?
We put our customers first. These are not merely words, but are backed by our actions. Our strong, independent financial position enables us to handle the situation in this way.

We will continue to actively inform our customers about future developments. If you have any questions, please contact support@bitvavo.com or check out our FAQ.