DCG Update Statement (19-01-2023)

DCG Update Statement (19-01-2023)

Bitvavo
Bitvavo

Please find the English version below.

[Dutch] Zoals eerder gemeld is Bitvavo samen met andere schuldeisers en adviseurs actief in gesprek met DCG om het openstaande bedrag terug te krijgen.

In verschillende internationale media, waaronder Financial Times en The Block wordt melding gemaakt van een op handen zijnde akkoord tussen de schuldeisers, DCG en Genesis. Daarbij wordt een situatie beschreven van een “pre-negotiated Chapter 11”.

Hieronder leggen we uit wat dat scenario zou kunnen betekenen.

Pre-negotiated Chapter 11
Een pre-negotiated Chapter 11 zou betekenen dat er een herstructurering plaatsvindt bij Genesis waarbij er vooraf overeenstemming is bereikt over de terugbetalingsregeling tussen DCG, Genesis en een ruime meerderheid van de schuldeisers.

Vanuit de schuldeisers gezien dient “Chapter 11” (“faillisementsbescherming”) hierbij als middel om de vooraf overeengekomen uitkomst (pre-negotiated) te realiseren nu er bij een "out-of-court resolution" instemming dient te zijn van alle crediteuren hetgeen in de praktijk vrijwel niet te doen is. Als voordeel van een pre-negotiated Chapter 11, geldt dat deze route doorgaans sneller uitgevoerd kan worden.

Overeenkomst
Eerder hebben we al gemeld dat er een voorstel op tafel lag waarin alvast 70% zou worden terugbetaald in een voor Bitvavo acceptabele termijn, en dat over de resterende 30% nog discussie was.

In de afgelopen dagen zijn deze gesprekken over dit restant verder gevorderd. Vanuit de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen kunnen we over het concrete onderhandelingsresultaat pas verdere mededelingen doen als de onderhandelingen volledig afgerond zijn.

Koersrisico crypto's afgedekt
Verder hebben wij van verschillende media de afgelopen dagen vragen gekregen over potentiële koersrisico’s. Wij hechten er aan te communiceren dat het koersrisico dat wij eventueel zouden lopen, afgedekt is.

Zekerheid voor klanten
Zoals eerder aangegeven heeft de huidige situatie met betrekking tot DCG geen impact op de klanten van Bitvavo, haar platform en haar dienstverlening. Bitvavo staat garant voor het uitstaande bedrag en heeft daarmee het risico van haar klanten overgenomen.

Vragen?
Wij stellen onze klant voorop. Dit zeggen we niet alleen, maar doen we ook daadwerkelijk. Onze sterke, onafhankelijke financiële positie stelt ons in staat om op deze manier te handelen.

We zullen onze klanten actief blijven informeren over de ontwikkelingen. Neem voor vragen contact op met support@bitvavo.com of kijk bij de veelgestelde vragen.


[English] As previously reported, Bitvavo, along with other creditors and advisors, is actively engaged in conversations with DCG to recover the resulting debt as soon as possible.

Several international media, including Financial Times and The Block are reporting about a potential agreement between the creditors, DCG and Genesis. In doing so, a situation of a "pre-negotiated Chapter 11" is described.

Below we explain what such a scenario would mean.

Pre-negotiated Chapter 11
A pre-negotiated Chapter 11, means that Genesis will be subject to a restructuring process, and in parallel a pre-agreed repayment plan will be executed following the filing for Chapter 11. The repayment has been pre-agreed between DCG, Genesis and a vast majority of creditors.

From a creditors point of view, "Chapter 11" is hereby serving as a process step to realize  the pre-negotiated outcome in terms of repayment as an "out-of-court" resolution which request approval from each individual creditor which is in reality almost impossible. As an advantage of a pre-negotiated Chapter 11, this route can usually be implemented more quickly.

Agreement
Earlier we reported that there was a proposal on the table in which 70% would already be repaid in a term acceptable to Bitvavo, and that the remaining 30% was still under discussion.

In recent days, these talks on this residual amount have progressed further. Due to the confidentiality of these conversations, we cannot make further announcements about the results until the negotiations have been fully completed.

Price risk hedged
Furthermore, in recent days we have received questions from various media about potential risk of crypto market price fluctuations and the effect on the outstanding debt. We feel it is important to communicate that market price risk has been hedged, mitigating this risk.

Certainty for customers
As consistently stated before, the current situation regarding DCG does not impact Bitvavo's customers, its platform and its services. Bitvavo has guaranteed the outstanding amount and thus assumed the risk on behalf of its customers.

Questions?
We put our customers first. These are not merely words, but are backed by our actions. Our strong, independent financial position enables us to handle the situation in this way.

We will continue to actively inform our customers about future developments. If you have any questions, please contact support@bitvavo.com or check out our FAQ.