DCG Update Statement (10-01-2023)

DCG Update Statement (10-01-2023)

Bitvavo
Bitvavo

Please find the English version below.
[Dutch] Zoals eerder gemeld is Bitvavo samen met andere schuldeisers en adviseurs de afgelopen periode actief in gesprek met DCG om het openstaande bedrag terug te krijgen.

Tegenvoorstel
Gisteren, op 9 januari, ontvingen wij een (tegen)voorstel van DCG waarin werd aangeboden om in ieder geval alvast ±70% van het openstaande bedrag in een voor Bitvavo acceptabele termijn, terug te betalen. Over het resterende bedrag is nog discussie met DCG nu zij slechts bereid is om daarvan een gedeelte terug te betalen binnen een voor Bitvavo acceptable termijn. Dit laatste vinden wij als schuldeisers niet acceptabel omdat DCG voldoende middelen voorhanden heeft voor volledige terugbetaling.

Open brief
Zojuist heeft Gemini een open brief gepubliceerd waarin zij DCG CEO Barry Silbert beschuldigen van misleiding en fraude. De brief roept onder meer op om Silbert te vervangen als CEO. Gemini spreekt het vertrouwen uit dat, mits het management van DCG vervangen wordt, er alsnog de mogelijkheid bestaat voor een positieve, buiten de rechtbank gestructureerde, oplossing naar tevredenheid van alle betrokkenen.

Wij delen, net als Gemini, het vertrouwen dat er een oplossing kan worden gevonden naar tevredenheid van alle betrokkenen.

Oplossing blijft voorhanden
Zelfs een mogelijke faillissementsbescherming (Chapter 11) van Genesis, zoals vorige week gesuggereerd werd in de WSJ, zou dit niet in gevaar brengen, omdat de bezittingen voorhanden zijn. Hetzelfde geldt voor een mogelijk onderzoek door de autoriteiten naar DCG zoals gepubliceerd door Bloomberg. In deze gevallen zouden, zoals eerder aangegeven, de tijdlijnen mogelijk beïnvloed worden.

Zekerheid voor klanten
Zoals consistent aangegeven in onze eerdere communicatie, heeft de huidige situatie met betrekking tot DCG geen impact op de klanten van Bitvavo, haar platform en haar dienstverlening. Bitvavo staat garant voor het uitstaande bedrag en heeft daarmee het risico van haar klanten overgenomen.

Vragen?
Wij stellen onze klanten voorop. Dit zeggen we niet alleen, maar doen we ook daadwerkelijk. Onze sterke, onafhankelijke financiële positie stelt ons in staat om op deze manier te handelen.

We zullen onze klanten actief blijven informeren over de ontwikkelingen. Neem voor vragen contact op met support@bitvavo.com of bekijk de veelgestelde vragen.

  • Klanten - support@bitvavo.com
  • Zakelijke klanten - corporate@bitvavo.com
  • Pers - press@bitvavo.com

As previously reported, Bitvavo, along with other creditors and advisors, is actively engaged in conversations with DCG to recover the resulting debt as soon as possible.

Counter proposal
Yesterday, on Jan. 9, we received a (counter)proposal from DCG offering to refund ±70% of the outstanding amount in a period acceptable to Bitvavo. The residual amount is still under discussion with DCG as they are only willing to repay part of it. As creditors, the latter is not acceptable because DCG has sufficient funds available for full repayment.

Open letter
Earlier today Gemini published an open letter accusing DCG CEO Barry Silbert of deception and fraud. Amongst others, this letter calls for Silbert to be replaced as CEO. Gemini expresses confidence that, provided DCG's management is being replaced, there is still the possibility for a positive, out-of-court structured solution to the satisfaction of all parties concerned.

Like Gemini, we share the confidence that a solution can be found to the satisfaction of all concerned.

Solutions remains in sight
The payback of the residual amount would not be jeopardized, even if Genesis files for Chapter 11, as suggested in the WSJ last week. The same applies for a possible US Investigation over internal transfers within DCG as reported by Bloomberg. However, in these cases and as mentioned before, timelines could be affected.

Certainty for customers
As consistently stated before, the current situation regarding DCG does not impact Bitvavo's customers, its platform and its services. Bitvavo has guaranteed the outstanding amount and thus assumed the risk on behalf of its customers.

Questions?
We put our customers first. These are not merely words, but are backed by our actions. Our strong, independent financial position enables us to handle the situation in this way.

We will continue to actively inform our customers about future developments. If you have any questions, please contact support@bitvavo.com or check out our FAQ.

  • Customers - support@bitvavo.com
  • Corporate customers - corporate@bitvavo.com
  • Press - press@bitvavo.com