DCG Update Statement (07-02-2023)

DCG Update Statement (07-02-2023)

Bitvavo
Bitvavo

Please find the English version below.

[Dutch] Zoals eerder gemeld is Bitvavo samen met andere schuldeisers en adviseurs actief in gesprek met DCG om het openstaande bedrag terug te krijgen.

We zijn blij te kunnen melden dat partijen gisteravond (6 februari) in een tweede hoorzitting een tevredenstellend principeakkoord hebben voorgesteld dat is opgetekend in een “term sheet” welke in de komende dagen dagen gepubliceerd zal worden. [Update: term sheet inmiddels gedeponeerd op 10 februari]

In de komende weken volgt de verdere uitwerking, ondertekening en afhandeling binnen de Chapter 11 procedure. Met dit voorgestelde principe akkoord wordt een periode van intensieve onderhandelingen afgesloten en gaat het proces een nieuwe fase in waarin details verder worden uitgewerkt. Deze manier van werken versnelt het proces van terugbetaling enorm.  

Onderhandelingsresultaat van 80-100%
Een voorstel over terugbetaling van de eerste ca. 70% binnen een voor Bitvavo acceptabele termijn lag al sinds begin dit jaar op tafel (zie blog). In de afgelopen periode is gesproken over het restant. Het resultaat dat bij de rechter is voorgelegd, komt neer op een verwachte “recovery rate” van tussen de 80-100% wat wordt terugbetaald in digitale valuta, contanten en preferente aandelen DCG. Verdere details worden op korte termijn bekend gemaakt.

Procedure en periode van afwikkeling
Het nu bereikte akkoord op hoofdlijnen (“Term sheet”) wordt vandaag of morgen gepubliceerd. In de komende weken wordt dit akkoord  verder uitgewerkt in een “PSA” (“Plan Support Agreement”). Deze PSA wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de “UCC” (“Unsecured Creditor Committee”), een onlangs samengesteld vertegenwoordigend orgaan van alle schuldeisers. Bitvavo neemt zitting in deze commissie en zal ten behoeve van alle schuldeisers het voorgestelde plan beoordelen. Indien de UCC akkoord is, dient deze bekrachtigd te worden door de faillisementsrechter, waarna tot uitvoering en daarmee terugbetaling overgegaan wordt.

Hoewel het vandaag gepresenteerde principeakkoord dus nog niet geformaliseerd is en nog aan verandering onderhevig kan zijn, zijn wij optimistisch omdat het overgrote deel van de schuldeisers, alsmede DCG en Genesis, betrokken waren bij de opstelling van dit plan en het op hoofdlijnen eens zijn over de financiële afwikkeling.

Zekerheid voor klanten
Zoals eerder aangegeven heeft de huidige situatie met betrekking tot DCG geen impact op de klanten van Bitvavo, haar platform en haar dienstverlening. Bitvavo staat garant voor het uitstaande bedrag, heeft zoals eerder aangegeven de financiële middelen om dat te doen, en heeft daarmee het risico van haar klanten overgenomen.

Vragen?
Wij stellen onze klant voorop. Dit zeggen we niet alleen, maar doen we ook daadwerkelijk. Onze sterke, onafhankelijke financiële positie stelt ons in staat om op deze manier te handelen.

We zullen onze klanten actief blijven informeren over de ontwikkelingen. Neem voor vragen contact op met support@bitvavo.com of kijk bij de veelgestelde vragen.


[English] As previously reported, Bitvavo, along with other creditors and advisors, is actively engaged in conversations with DCG to recover the outstanding amount as soon as possible.

We are pleased to announce that yesterday night (6 Feb), in a second hearing, the parties proposed a satisfactory agreement in principle which is set forth in a term sheet to be published later in the coming days. [Update: term sheet was filed February 10]

Further elaboration, signing and handling within the Chapter 11 proceedings will follow in the coming weeks. With this proposed in-principle agreement,  a period of intensive negotiations comes to an end and the process enters a new phase in which details will be worked out. This new phase greatly accelerates the repayment process.

Negotiation outcome of 80-100%
A proposal on repayment of the first approx. 70% within a term acceptable to Bitvavo had been on the table since the beginning of this year (see blog). In the recent period, discussions were held about the remainder. The result submitted to the court amounts to an expected "recovery rate" of between 80-100% which will be repaid in cash, digital assets, cash and convertible preferred equity notes in DCG. Further details will be announced shortly.

Procedure and timeliness
The in-principle agreement ("Term sheet") will be published today or tomorrow. In the coming weeks, this agreement will be further developed into a "PSA" ("Plan Support Agreement"). This PSA will be submitted for approval to the "UCC" ("Unsecured Creditor Committee"), a recently constituted representative body of all creditors. Bitvavo has been selected to take part in this committee and will review the proposed plan on behalf of all creditors. If the UCC agrees, the PSA needs to be ratified by the Bankruptcy court, after which execution and thus repayment will proceed.

Although the in-principle agreement presented today has not yet been formalized and may still be subject to change, we are optimistic because the vast majority of creditors, as well as  DCG and Genesis, were involved in the construction of this plan and are in general agreement on the economics.

Certainty for customers
As previously stated, the current situation regarding DCG has no impact on Bitvavo's customers, its platform and its services. Bitvavo guarantees the outstanding amount, has the financial resources to do so, and, as previously indicated, has as such assumed the risk of its customers.

Questions?
We put our customers first. These are not merely words, but are backed by our actions. Our strong, independent financial position enables us to handle the situation in this way.

We will continue to actively inform our customers about future developments. If you have any questions, please contact support@bitvavo.com or check out our FAQ.